Menu główne

Informacje dla autorów

ZASADY OPRACOWANIA TEKSTÓW DO PUBLIKACJI

STUDIA LEDNICKIE”

 

 

Informacje podstawowe:

Podstawową (pierwotną) wersją SL jest edycja internetowa (wersja drukowana w formacie B5 jest uzupełnieniem elektronicznej).

 

W celu utrzymania wysokiego poziomu rzetelności naukowej prac drukowanych w Studiach Lednickich i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja wdraża procedurę przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” oraz „guest authorship”. W związku z tym prosimy o załączenie do każdego artykułu pisemnej deklaracji o wkładzie poszczególnych osób w jego powstanie i o źródłach finansowania badań.

 

Wszystkie teksty nadsyłane do Redakcji są przekazywane do recenzji specjalistom właściwym dla tematu artykułu. Szczegółowe informacje w Zasadach recenzowania.

 

Materiały nadsyłane winny spełniać podane niżej wymagania techniczne, a także zawierać dokładne dane Autora: imię i nazwisko, pełną nazwę i adres miejsca pracy, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych korekt, uzupełnień i poprawek stylistycznych, a także nieścisłości nazewniczych, terminologicznych itp. W wypadku większych zmian praca będzie przesyłana Autorowi z prośbą o wyjaśnienia, wprowadzenie stosownych korekt itp.

 

Do Redakcji należy nadsyłać artkuły w formie cyfrowej na nośniku elektronicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jednostronny wydruk komputerowy tekstu.

 

Przygotowanie tekstów:

Edytory:

- edytory tekstu pracujące w środowisku Windows (MS Word);

- edytory tekstu pracujące w środowisku Linux (np Open Office), ale pliki powinny być zapisane
w formacie Word (doc., rtf).

 

Zasady ogólne:

- prosimy o przygotowywanie tekstów pisząc w 3 osobie liczby pojedynczej lub mnogiej, ewentualnie w formie bezosobowej

- prosimy stosować jedynie przypisy oksfordzkie w tekście i przypisach tj. nawias – nazwisko – rok wydania – przecinek – numer strony – przecinek – rycina (ryc.), tablica (tabl.), tabela (tab.) itp. – nawias, np.: (Banaszak 2011, 34, ryc. 3:1) lub jeżeli wymieniamy autora w tekście narracyjnym: Banaszak (2011, 34, ryc. 3:1);

- przypisy powinny zawierać informacje uzupełniające, a nie stanowić pole do wpisywania kolejnych pozycji bibliograficznych;

- prosimy ponumerować stron wydruku;

- w oddzielnym dokumencie prosimy umieścić Spis rycin;

- w oddzielnym dokumencie prosimy umieścić Streszczenie. Streszczenie powinno mieć objętość około 10% tekstu, lecz nie przekraczać 2 stron. Jeżeli Autor decyduje się na tłumaczenie streszczenia we własnym zakresie (na język angielski!), to prosimy o przetłumaczenie tytułu artykułu oraz podpisów pod tablice, ryciny czy zdjęcia; prosimy także o podanie nazwiska tłumacza pod streszczeniem. Dodatkowo prosimy o zamieszczanie trudniejszych terminów fachowych (w języku angielskim);

 

Zasady szczegółowe:

- marginesy - 2,0 cm

- czcionka Times New Roman, wyrównanie obustronne;

- rozmiar: 12 pkt.;

- odstęp między liniami: 1,5 wiersza

- strony bez nagłówków i stopek

- Wszelkie cytaty winny być zapisywane kursywą, z podaniem ich źródła

 

Materiał ilustracyjny:

- Wszystkie ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy, które umieszczamy w oddzielnym dokumencie.

- Ryciny należy numerować tylko w kolejności pojawienia się odsyłaczy w tekście.

- Ryciny należy zaopatrzyć w czytelną i proporcjonalną skalę liniową i poszczególne zabytki oznaczać odpowiedniej wielkości czcionką Arial.

- Oryginalne mapy, szkice, plany itp. powinny być zorientowane na północ (zasada ta nie dotyczy ilustracji archiwalnych)

- Objaśnienia do rycin należy umieścić w podpisach do rycin.

- W podpisie każdej ryciny należy umieścić nazwę i nr stanowiska lub wykorzystywanego obiektu, rodzaj zabytku oraz autora, na którego powołujemy się przy rycinie (np.: wg Leńczyk 1950, tabl. XVIII:1 lub rys. J. Kuśnierz lub fot. R. Moździerz).

- Fotografie (określane jako ryc.) należy dostarczyć w postaci cyfrowej jako czarno-białe (tryb skala szarości) w formacie TIF, o minimalnej rozdzielczości 600 DPI lub barwne (tryb CMYK) w formacie TIF lub JPG o minimalnej rozdzielczości 300 DPI.

- Redakcja zaleca stosowanie jednolitego systemu ilustracji graficznych (ryciny, tablice pełnoformatowe, wykresy itp.) jako rycin o ciągłej numeracji (wyłącznie cyframi arabskimi) oraz odrębnego systemu numeracji tabel tekstowych (w tym ew. tabel zawierających elementy grafiki ilustracyjnej); możliwe jest łączenie w rycinach rysunków i fotografii.

- Podpisy do rycin powinny, poza opisem treści, zawierać nazwiska autora/autorów ilustracji, w tym ew. autorów opracowania elektronicznego, np.: rys. D. Jagłowska (a–b), M. Łomnicki (f–h), fot. M. Jóźwikowska (c-d), i/lub źródeł ilustracji, np.: rys. M. Łomnicki, wg A. Kaszubkiewicza 2000. Podpisów do rycin nie należy kończyć kropkami.

 

Bibliografia:

Wykaz cytowanej literatury zawierać musi zestawienie wszystkich prac i źródeł cytowanych w tekście, podpisach do rycin, tabelach itd., a każda praca umieszczona w bibliografii musi być przynajmniej jeden raz przywołana w tekście, podpisach itd.

Zapis bibliograficzny zawierać musi tytuł cytowanej pracy w pełnej wersji zawartej na karcie tytułowej książki lub na pierwszej stronie artykułu,

Tytuły cytowanych druków, zwłaszcza czasopism i serii wydawniczych, należy pisać każdorazowo w pełnym brzmieniu; z wyjątkiem tytułów, których wykaz wraz ze stosowanymi przez Redakcję skrótami umieszczony jest w każdym tomie Studiów Lednickich.

Tytuły czasopism należy pisać czcionką o kroju normalnym w cudzysłowie, tytuły wydawnictw periodycznych, w tym serii wydawniczych bez cudzysłowu.

Wszelka numeracja dotycząca zapisów bibliograficznych musi mieć postać oryginalną, tj. zapisy liczbowe (numery tomów, zeszytów, tablic itp.) należy podawać cyframi arabskimi lub łacińskimi, zgodnie z cytowaną numeracją; w przypadkach, gdy zapis oryginalny ma postać słowną należy podać go cyframi arabskimi.

W wypadku czasopism i wydawnictw seryjnych o ciągłej numeracji woluminów należy podać datę (rok) edycji druku (zazwyczaj umieszczoną na karcie tytułowej) oraz, o ile różnią się między sobą, rzeczywistą datę wydania woluminu (zazwyczaj umieszczoną na tzw. stronie redakcyjnej lub w stopce wydawniczej).

Prace tego samego autora/autorów wydane w jednym roku należy zestawiać alfabetycznie, ze znacznikami „a”, „b” itd.

Wszelkie prace zbiorowe należy opatrzyć nazwiskiem/nazwiskami redaktorów wydawnictwa, zapis powinien mieć postać: A.M. Wyrwa (red.), Custodia Memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. XL lat istnienia (1969-2009), Lednica 2009;

Prace w alfabetach niełacińskich należy zapisywać w transliteracji zgodnej z obowiązującymi polskimi normami (w szczególności normą ISO 9-2000 dla alfabetów cyrylickich) lub w oryginalnej formie w alfabecie narodowym.

Literaturę należy zestawiać według poniższego wzoru (bez wcięć, bibliograficzną datę publikacji i jej tytuł należy oddzielić pojedynczym tabulatorem, prace różnych autorów należy oddzielić podwójną interlinią):

 

Ahlström B., Almer Y., Jonsson K.

1980 Sveriges besittningsmynt, Stockholm.

 

Kirpičnikov A. N.

1973 Snarjaženie vsadnika i vierchogo konja na Rusi IX-XIII vv., [w:] „Archeologija SSSR. Svod archeologičeskich istočnikov”, z. E1-36, Moskwa.

 

Кирпичников А. Н.

1973 Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX—XIII вв., [w:] „Археология СССР. Свод археологических источников”, E1-36, Москва.

 

Bartkowiak Z.

2006 Cysterski szlak czy dynastyczne związki? Nowy typ monety znalezionej w Łeknie, [w:] A. M. Wyrwa (red.), Studia i materiały do dziejów Pałuk, t. 6, Terra Palucensis et monasterium in Lokna. XXV lat badań archeologiczno-architektonicznych w łekieńskim kompleksie osadniczym, Warszawa, s. 249-55.

 

Bohdanowicz J.

1987 Regiony Etnograficzne Polski, EtP, T.XXXI/1987, z. 2, s. 161 –19.

 

Fryza M.

2000a O pewnym sposobie przedstawiania rzeczywistości, B SMnWP, nr 2, s. 100-102.

2000b Problem kolonizacji niemieckiej w ekspozycji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, B SMnWP, nr 2, s. 31-35.

 

Hásková J.

1991 České, moravské a slezské mince 10.-20. století. Národní muzeum v Praze, „Chaurova sbírka”, Sv. III. Pražské groše (1300-1526), Praha.

 

Kowalski P.

2007 Resztki kultury ludowej, [w:] W. Kuligowski (red.),Prze-pisanka. Od estetyki ludowej do popularnej. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 4-8.

 

Krysztofiak T.

2002 Romański kościół pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gieczu –

wyniki prac archeologicznych, WBK, t. I: 2002, s. 3347; również w Internecie: http://giecz.pl/index.php?go=krysztofiak_ 2002a (15.00, 21.05.2011 r.).

 

Pelczyk A.

2000 Zagroda z Nowotomyskiego – dwukulturowość Wielkopolski, SL, t. VI, s. 473-474.

2002 Wielkopolski Park Etnograficzny. Między tradycyjną wsią a teorią i praktyką skansenologiczną, Poznań.

2009 Historia badań etnograficznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, [w:] Custodia Memoriae Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy XL lat istnienia (1969-2009), s.171-185.

 

Wydruk:

Wydruk może mieć postać zgodną z wyglądem tekstu sugerowanym przez Autora, przy czym decyzja odnośnie do ostatecznego sformatowania tekstu pozostaje w gestii Redakcji. Strony wydruku winny być zaopatrzone w ciągłą numerację (dotyczy to wszystkich elementów tekstu i ilustracji).