Menu główne

Informacje o procedurach

Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie naukowym

Studia Lednickie”

zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

1.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów ze stałego zespołu recenzentów czasopisma, którzy nie są związani w inny sposób z wydawcą. Lista recenzentów podana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

 

2.

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy.

 

3.

Autor recenzowanego tekstu i recenzenci nie znają swoich tożsamości (stosujemy zasadę tzw. „double-blind review proces”).

 

4.

Recenzja ma formę pisemną (w oparciu o formularz recenzencki) i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.

 

5.

Treść recenzji jest podawana przez redakcję tylko do wiadomości Autora tekstu. Recenzje są archiwizowane i znajdują się w siedzibie wydawcy.

 

6.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

 

7.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Recenzenci są dobierani ze stałego zespołu recenzentów czasopisma.